Transsylvian-Transinsular Approach for Deep-Seated Basal Ganglia Hemorrhage: An Experience at a Single Institution
Seung Hwan Kim, Jung Soo Kim, Hae Yu Kim, Sun-il Lee
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2015;17(2):85-92.   Published online 2015 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.7461/jcen.2015.17.2.85
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Keyhole Approach Centered by Anterior Squamous Suture to Hypertensive Basal Ganglia Hemorrhage
Jianhao Lin, Yehai Li, Jing Ye, Fobao Huang, Guilu He, Qiao Li, Liang Zhang
Journal of Craniofacial Surgery.2021; 32(3): 1132.     CrossRef
Comparative Study of Micro-Bone Window and Conventional Bone Window Microsurgery for Hypertensive Intracerebral Hemorrhage
Xuefei Shao, Qifu Wang, Jun Shen, Jiaqiang Liu, Sansong Chen, Xiaochun Jiang
Journal of Craniofacial Surgery.2020; 31(4): 1030.     CrossRef
Temporal Glioblastoma Mimicking Basal Ganglia Invasion: Distinguishing Removable and Unremovable Tumors
Ichiyo Shibahara, Mitsuto Hanihara, Kazuhiro Miyasaka, Sumito Sato, Takuichiro Hide, Toshihiro Kumabe
World Neurosurgery.2019; 130: e213.     CrossRef
Surgical management for large hypertensive basal ganglionic hemorrhage: single center experience
Mohamed khallaf, Mohamed Abdelrahman
Egyptian Journal of Neurosurgery.2019;[Epub]     CrossRef
Analysis of three surgical treatments for spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage
Qiang Cai, Huaping Zhang, Dong Zhao, Zhaohui Yang, Keqi Hu, Long Wang, Wenfei Zhang, Zhibiao Chen, Qianxue Chen
Medicine.2017; 96(43): e8435.     CrossRef
Treatment Efficacy of the Transsylvian Approach Versus the Transtemporal Cortex Approach to Evacuate Basal Ganglia Hematoma Under a Microscope
Tao Xu, Hao Liu, Lin Peng, Hao Li, Jiying Wang, Yong Jiang, Yingjiang Gu
Journal of Craniofacial Surgery.2016; 27(2): 308.     CrossRef